Udtalelse af IF Palæstina/ Stop Annekteringen d.5. februar

I lørdags d. 3. februar gik titusindvis af demonstranter igen på gaden i København for at kræve våbenhvile i solidaritet med den palæstinensiske kamp for frihed og retfærdighed. Palæstinenserne i Gaza har i 122 dage gennemlevet helvede på jord under nyere tids mest omfattende folkedrab, mens det internationale samfund har kigget passivt på. Der er ingen tvetydighed at spore i intentionen bag den israelske besættelsesmagts vedvarende angreb: Vi er vidner til, at den palæstinensiske befolkning bliver etnisk udrenset. 

I løbet af de sidste 122 dage har den israelske besættelsesmagt dræbt over 27.700 palæstinensere, herunder mere end 12.000 børn. Mere end 8000 palæstinensere er stadig savnet, og forventes at ligge begravet under murbrokkerne. Mere end 70.000 palæstinensere er sårede, og 2 millioner palæstinensere i Gaza er fordrevet fra deres hjem uden nogen steder at søge tilflugt. Senest er den såkaldte “safe zone” Rafah, der grænser op til Egypten, også blevet bombet. Palæstinenserne udsultes systematisk og overlagt. 

Alle disse uhyrligheder bliver sirligt gemt væk fra omverden af den israelske besættelsesmagt, der i strid med international lov, forbyder udenlandske journalister adgang til Gaza. De palæstinensiske journalister, som befinder sig i Gaza er mål for det israelske militær, der systematisk dræber dem i et forsøg på at lukke alle kommunikationskanaler mellem Gaza og resten af verden.  Den israelske besættelsesmagt har dræbt mere end 120 journalister i løbet af de sidste 4 måneder, mere end nogen anden konfliktzone i verden. 

Den israelske besættelsesmagt blev fredag d. 26. januar beordret  af det internationale samfunds højeste retslige instans, Den International Domstol (ICJ), til omgående at stoppe sine folkemorderiske handlinger, inklusiv drab og påførelse af skade på palæstinensere. Siden denne dom har Israel kun fortsat sin voldsomme offensiv mod Gaza og dræbt mindst 1200 palæstinensere. 

Efter dommen anklagede besættelsesmagten 12 ansatte fra UNRWA for deres involvering i angrebet d. 7. oktober. Dette førte til, at USA og 16 andre primært vestlige lande trak deres støtte til UNRWA. Den danske regering venter lige nu på afgørelsen af undersøgelsen om de 12 ansattes involvering, før de vil vurdere, om Danmark skal trække støtten til UNRWA. Danmarks overvejelser om at suspendere støtten til det organ, der yder primær og livsnødvendig nødhjælp til Gazas befolkning sker på et tidspunkt, hvor civilbefolkningens liv afhænger af, at det fortsætter.  

Vi skal forholde os til den grundlæggende årsag, der muliggør, at en besættelsesmagt kan udføre et åbenlyst folkedrab og etnisk udrensning mod en civilbefolkning på så voldelig og omfattende vis, som vi har set det i de sidste 4 måneder og i de sidste 76 år.

Der bør ikke herske nogen tvivl. Zionismen er problemet. 

Denne racistiske ideologi ligger til grund for al den bombning, fordrivelse, udsultning, fængsling og systematiserede undertrykkelse, som den israelske stat er bygget på. Zionisme er per definition racistisk. Den hverken kan eller skal forstås som andet. Den palæstinensiske modstandskamp og solidaritetsbevægelse modsætter sig kategorisk det zionistiske paradigme, fordi vi afviser dets hadefulde og undertrykkende natur. 

Vi afviser zionismen som en abstrakt ideologi, hvis grundlag kan gradbøjes og diskuteres. Zionismens konsekvenser er entydige, klare og meget konkrete. Zionisme er drabene på over 12.000 dræbte børn og mere end 360.000 familiers bombede hjem.

Zionismen er racistisk, amoralsk og undertrykkende i sin natur, og vi kræver, at vores danske regering afviser at understøtte en stat, der bygger på en sådan ideologi. 

Hvis den danske regering, som repræsentant for en demokratisk stat, der beskytter menneske- og frihedsrettigheder vil leve op til sit ansvar, så skal den afvise at legitimere en undertrykkende stat som Israel. Vores regering skal lytte til Den Internationale Domstol. De skal lytte til utallige menneskerettighedsorganisationer. De skal lytte til de utvetydige beretninger fra Palæstina. Og de skal lytte til deres befolkning, der kræver en ende på den israelske besættelsesmagts forbrydelser! 

De sidste 122 dage er en skamplet i dansk udenrigspolitisk historie. For mens det danske folk, ligesom folk overalt i verden, entydigt har krævet våbenhvile, har vores regering nægtet at handle i overensstemmelse med hverken befolkningens krav eller deres egne principper. Den danske regering har ikke ophævet sine diplomatiske forbindelser til den israelske besættelsesmagt eller suspenderet den danske våbeneksport, der direkte bidrager til ulovlige massedrab i Gaza. 

Mens folk over hele verden insisterer på at stoppe folkedrabet i Gaza, er de vestlige magthavere med til at muliggøre dets udfoldelse.

En våbenhvile er afgørende og yderst nødvendig. Men en våbenhvile er også et absolut minimum. Vi insisterer på ikke at leve i en verden, hvor økonomiske interesser og alliancer kommer før menneskeliv. Hvor racistisk imperialisme og zionisme sætter dagsordenen for, hvornår moralske standarder træder i kraft. 

Palæstinensernes frihed er ikke en symbolsk idé, men et nødvendigt, konkret og realistisk mål, der indebærer afviklingen af det zionistiske regime, Israel. Vi fortsætter kampen for retfærdighed og frihed for alle mennesker mellem floden og havet uanset religion eller etnicitet. 

Internationalt Forums Palæstina-gruppe / Stop Annekteringen af Palæstina

ENGELSK: 

Statement by IF Palestine/Stop Annexation on February 5th

On Saturday, February 3rd, tens of thousands of demonstrators once again took to the streets of Copenhagen to demand a ceasefire in solidarity with the Palestinian struggle for liberation and justice. Palestinians in Gaza have endured hell on earth for 122 days amidst one of the most extensive genocides of modern times, while the international community has looked on passively. There is no ambiguity in the intention behind the ongoing attacks by the Israeli occupying forces; we are witnessing the ethnic cleansing of Palestinians.

Over the past 122 days, the Israeli occupying forces have killed over 27,700 Palestinians, including more than 12,000 children. More than 8,000 Palestinians are still missing and are expected to be buried under the rubble. Moreover, over 70,000 Palestinians have been wounded. 2 million Palestinians in Gaza have been displaced from their homes with nowhere to seek refuge. Most recently, the so-called “safe zone,” Rafah, bordering Egypt, has also been bombed. Palestinians are systematically and deliberately starved.

All these atrocities are meticulously concealed from the outside world by the Israeli occupying forces, who, in violation of international law, prohibit foreign journalists from accessing Gaza, while Palestinian journalists are targeted by the Israeli military, aiming to sever Gaza’s communication with the outside world. Over the past four months, the Israeli occupying forces have killed more than 120 journalists, surpassing any other conflict zone in the world.

On Friday, January 26th, the Israeli occupying forces were ordered by the highest judicial body of the international community, the International Court of Justice (ICJ), to immediately cease their genocidal actions, including killing and injuring Palestinians. Since this ruling, Israel has only escalated its brutal offensive against Gaza, killing at least 1,200 more Palestinians.

Following the ruling, the occupying forces accused 12 employees of UNRWA of involvement in the attack on October 7th. Consequently, the USA and 16 other primarily Western countries withdrew their support for UNRWA. The Danish government is currently awaiting the outcome of the investigation into the involvement of these 12 individuals before deciding whether Denmark should also withdraw its support for UNRWA. Denmark’s considerations of suspending support for the organization providing primary and life-saving aid to Gaza’s population come at a time when the lives of civilians depend on it. 

We must address the fundamental cause that enables an occupying power to carry out an overt genocide and ethnic cleansing against a civilian population in such a violent and extensive manner, as we have seen in the past four months and in the past 76 years.

There should be no doubt: Zionism is the problem.

This racist and violent ideology underlies all the bombing, displacement, starvation, imprisonment, and systematic oppression upon which the Israeli state is built. Zionism is inherently racist; it cannot and should not be understood as anything else. The Palestinian resistance and solidarity movement categorically oppose the Zionist paradigm because we reject its hateful and oppressive nature.

We reject Zionism as an abstract ideology whose basis can be bent and discussed based on formulations and understandings when its consequences are unequivocal, clear, and very concrete. Zionism manifests itself concretely in the deaths of over 12,000 children and in the destruction of more than 360,000 families’ homes.

Zionism is racist, amoral, and oppressive in its nature, and we demand that our Danish government reject supporting a state built on such an ideology.

If the Danish government, as a representative of a democratic state protecting human and freedom rights, is to fulfill its responsibility, it must refuse to legitimize an oppressive state like the Israeli one. Our government must listen to the International Court of Justice. They must listen to countless human rights organizations. They must listen to the unequivocal testimonies from Palestine. And they must listen to their population, which demands an end to the crimes of the Israeli occupying forces!

The last 122 days are a stain on Danish foreign policy history. While the Danish people, like people all over the world, have unequivocally demanded a ceasefire, our government has refused to act in line with either the demands of the population or its own principles. The Danish government has not acted to sever its diplomatic ties to the Israeli occupying forces or to suspend the Danish export of military equipment and weapons to the Israeli army, even though it is documented that the equipment is being used in Gaza right now.

While people all over the world insist on stopping the genocide in Gaza, Western powers are enabling its continuation.

A ceasefire is crucial and absolutely necessary. But a ceasefire is also an absolute minimum. We insist on not living in a world where economic interests and alliances come before human lives, and where racist imperialism and Zionism set the agenda for when moral standards come into effect.

The freedom of Palestinians is not a symbolic abstraction but a necessary, concrete, and realistic goal that entails dismantling the Zionist regime from the river to the sea and justice and freedom for all people regardless of religion or ethnicity.

International Forums Palestine Group/Stop Annekteringen af Palæstina