Vi går på gaden for Palæstina endnu engang!

Palæstinademo 7/2

onsdag, 7. februar, 2024 - KL. 17:00 - 18:30
Rådhuspladsen

__FREMOVER GÅR VI PÅ GADEN ÉN GANG I UGEN UDOVER ÉN STORDEMONSTRATION I MÅNEDEN__

*** Onsdag d. 7. januar går vi fra Rådhuspladsen til Christiansborg Slotsplads ***

Onsdag er der hele tre debatter om Palæstina i folketingssalen. Vi går derfor fra Rådhuspladsen til Christiansborg Slotsplads for at minde politikerne om, hvem det er, de repræsenterer.

Folketingets politikere skal på onsdag debattere en hasteforspørgsel om UNRWA, et foreslag om forbud mod import af bosættervarer, og regeringens position efter ICJs afgørelse. Det er derfor ekstra vigtigt, at vi er så mange på slotspladsen, at de kan ikke kan ignorere os inde i folketingssalen. Duk op, tag en ven i hånden og del eventet!

Vi går på gaden i protest, indtil der er indgået PERMANENT våbenhvile over Gaza! Stop folkedrabet på palæstinenserne! Vi kræver ubetinget adgang for humanitær nødhjælp og en ende på den 17 år lange ulovlige belejring af Gaza nu!

Vi vil demonstrere ugentligt forskellige steder i København for at råbe højt og kræve permanent våbenhvile. Følg med på vores side for løbende information om de kommende ruter, da de varierer fra gang til gang.

De sidste 17 uger har vi set en voldsom eskalering af den 75-år lange etniske udrensning af det palæstinensiske folk. Den 27. oktober blev denne offensiv yderligere forstærket, da Israel indledte et totalt angreb fra land, luft og hav i Gaza.

Mindst 27.400 palæstinensere er blevet dræbt siden den 7. oktober, hvoraf næsten halvdelen er børn (per 5/2). Samtidig har Israel haft afskåret civilbefolkningen fra al kontakt med omverden ved at slukke for internettet – så verden ikke kan se deres folkedrab.

Stop bombardementerne og ophæv blokaden af Gaza!
Stop besættelsen og undertrykkelsen af det palæstinensiske folk!
Støt den palæstinensiske kamp for frihed, retfærdighed og selvbestemmelse!

Demonstrationerne er organiseret af en række Palæstina solidaritetsgrupper og aktivister, der går under den samlede betegnelse Alle På Gaden For et Frit Palæstina-initiativet.
____
Kampen for et frit Palæstina er en kamp mod alle former for undertrykkelse. Vi fordømmer og modsætter os alle former for racisme og diskrimination, inklusiv antisemitisme, islamofobi, zionisme og homofobi.

Retningslinjer:
– Ingen andre flag end det palæstinensiske flag
– Ingen bannere, symboler, flag, flyers, osv. fra politiske partier eller religiøse organisationer
– Ingen racisme, homofobi eller anden diskriminerende adfærd og råb
____________________

__FROM NOW ON WE WILL MARCH ONCE A WEEK IN ADDITION TO ONE LARGE DEMONSTRATION A MONTH__

*** Wednesday February 7th we march from Rådhuspladsen to Christiansborg Slotsplads ***

On Wednesday, there are three debates on Palestine in the parliament hall. We therefore walk from the Town Hall Square (Rådhuspladsen) to Christiansborg Slotsplads to remind the politicians who they are representing.

On Wednesday, politicians in the Danish Parliament will debate an urgent question on UNRWA, a proposal to ban the import of settler goods, and the government’s position following the ICJ’s decision. It is therefore extra important that we show up on Christiansborg slotsplads in numbers that they cannot ignore inside the parliament hall. Show up, grab a friend by the hand and share the event!

We take to the streets in protest until there is a PERMANENT ceasefire over Gaza! Stop the genocide now! We demand unconditional access for humanitarian aid and an end to the 17-year long illegal siege of Gaza now!

We will demonstrate three times a week at different locations in Copenhagen to shout loudly and demand a permanent ceasefire. Stay tuned to our page for ongoing information about the routes as they will differ each day.

The past 17 weeks have seen a violent escalation of the 75-year-long ethnic cleansing of the Palestinian people. On October 27, this offensive was further intensified when Israel launched an all-out attack from land, air and sea in Gaza.

More than 27.400 Palestinians have been killed since October 7, almost half of them children (as per 5/2). At the same time, Israel has been cutting off the civilian population from all contact with the outside world by turning off the internet – so the world cannot see their genocide.

Stop the bombardment and lift the blockade on Gaza!
Stop the occupation and oppression of the Palestinian people!
Support the Palestinian struggle for freedom, justice and self-determination!

The demonstrations are organized by a number of Palestine solidarity groups and activists, who go by the name Alle På Gaden For et Frit Palæstina-initiative.
____
The struggle for a free Palestine is a struggle against all kinds of oppression. We condemn and oppose all forms of racism and discrimination, including anti-Semitism, Islamophobia, Zionism and homophobia.

Guidelines:
– No flags other than the Palestinian flag
– No banners, symbols, flags, flyers, etc. from political parties or religious organizations
– No racist, homophobic or other discriminatory behavior and shouting