Landsmøde i Internationalt Forum

lørdag, 26. marts, 2022 - KL. 09:00 - 16:30
Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41, 220 Nørrebro

** For English see below **

Kære alle

Du inviteres hermed til landsmøde i Internationalt Forum lørdag d. 26. marts 2022, hvor du har mulighed for at få indflydelse på de store linjer for vores organisation de kommende år. Dette landsmøde dækker over årene 2020-2021, hvor vi grundet corona var nødt til at udskyde vores landsmøder.

Hvis du ikke er medlem, men gerne vil blive det, kan du melde dig ind her: https://internationaltforum.dk/bliv-medlem/

Landsmødet er den øverste myndighed i Internationalt Forum og afholdes en gang årligt. Vi planlægger et spændende program, der også byder på diskussion om fremtiden for Internationalt Forum som anti-imperialistisk organisation, hvordan vi får flere aktive medlemmer, og hvad vi skal arbejde på det næste år. Om aften vil der et mere uformelt program med politiske indslag, mad leveret af IF Københavns eget Palæstina Folkekøkken samt musik og bar. Landsmødet er en god mulighed for at møde andre medlemmer samt dele erfaringer og idéer som politisk ligesindede og aktivister.

Husk at du også har mulighed for at komme med indkomne forslag, forslag til dagsorden, vedtægtsændringer og ændringer til beretning, aktivitetsplan og politisk grundlag. De skal sendes til info@internationaltforum.dk inden d. 5. marts. OBS. Hvis du allerede er medlem, har du modtaget styrelsens beretning og IF’s vedtægter på mail, sådan at du kan kommentere og komme med forslag hvis ønsket. Hvis du ikke er medlem endnu eller ikke har modtaget disse dokumenter, er du velkommen til at sende os en mail på info@internationaltforum.dk.

Vi glæder os til at se dig til landsmødet!

PRAKTISK
Hele programmet finder sted d. 26. marts (medforbehold for ændringer i tidsplanen).

Det formelle landsmøde vil foregå i Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41, kl. 9-16 (kun for medlemmer).

Fra kl 17-23 afholder vi arrangement i Folkets Hus med politisk debat, folkekøkken, musik og bar.

Palæstinensisk aftensmad fra Palæstina Folkekøkken kan købes for 50 kr. Dette er et åbent arrangement, og alle er velkommen.

Der serveres gratis morgenmad og frokost i Solidaritetshuset til tilmeldte til landsmødet.

Indkvartering skal du selv stå for, men send en mail til info@internationaltforum.dk, hvis du skal have hjælp til at finde et sted at overnatte.

Som deltager på landsmødet får du dækket dine transportudgifter til mødet, hvis du kommer fra et sted udenfor Storkøbenhavn.

TILMELDING
Tilmeld dig ved at sende en mail til info@internationaltforum.dk senest d. 10. marts.
Ved tilmelding skal du oplyse by, navn og telefonnummer.
Inden mødet får du tilsendt alle relevante papirer via mail.

_________________________________________________________
Dear all
You are hereby invited to the general assembly of the International Forum where you will be able to influence the broad lines of our organization in the coming years. This general assembly covers the years 2020-2021 where we had to cancel our meetings due to covid-19.

If you are not a member, you can join here: https://internationaltforum.dk/bliv-medlem/

The general assembly is the highest authority in the International Forum and is held once a year. We are currently planning an exciting programme that, among other things, will include a discussion on the future of the International Forum as an anti-imperialist organisation, how to get more active members and what we are going to work on next year. In the evening there will be a more informal programme with political features, food provided by IF Copenhagen’s own Palestine Community Kitchen as well as music and bar. The general assembly is a good opportunity to meet other members as well as share experiences and ideas with political like-minded people and activists.

Remember that you also have the opportunity to make suggestions, draft agenda proposals, amendments to the statutes and changes to the report, activity plan and political basis. This must be sent to info@internationaltforum.dk latest by March 5. NOTE. If you are already a member, you have received the boards’s report and IF’s articles of association by email, so that you can comment and make suggestions if desired. If you are not yet a member or haven’t received these documents, please feel free to send us an email on info@internationaltforum.dk.

We look forward to seeing you at the general assembly!

PRACTICAL
The entire programme will take place on 26 March (subject to schedule changes).

The formal general assembly will take place at The Solidarity House, Griffenfeldsgade 41, from 9am-4pm (members only).

From 17-23 we will hold an event in the People’s House with political debate, community kitchen, music and bar. Palestinian dinner from Palestine Community Kitchen can be purchased for 50 kr. This is an open event and everyone is welcome.

Free breakfast and lunch are served in the Solidarity House to participants at the general assembly.

Accommodation is provided by you, but send an email to info@internationaltforum.dk if you need help finding a place to stay.

As a participant at the general assembly, you will be able to have your transport costs covered by International Forum if travelling from outside Greater Copenhagen.

REGISTRATION
Sign up by sending an email to info@internationaltforum.dk latest by March 10. When registering, please provide city, name and phone number. Before the meeting, you will be sent all relevant papers by email.