København: Hele Danmark På Gaden for Palæstina!

lørdag, 2. marts, 2024 - KL. 14:00 - 16:00
Den Røde Plads, 2200 KBH N

Vi går på gaden i København d. 2. marts som del af den landsdækkende manifestation og den globale protestdag i solidaritet med Palæstina!

På denne dag vil danskere rundt omkring i landet arrangere demonstrationer og aktioner. I København mobiliserer vi os i en stor demonstration og siger fra overfor Israels brutale folkemord og etniske udrensning af den palæstinensiske befolkning.

Vi går fra Den Røde Plads til Palæstinas Plads (“Israels Plads”) og viser politikerne, at HELE Danmark siger fra og kræver handling!

På denne dag samles vi på tværs af landet under hashtagget #allepaagaden
Så husk at tage billeder fra demonstrationen og del dem på sociale medier.

Israel fortsætter nådesløst drabene på civile palæstinensere. Dette trods af, at den internationale domstol, ICJ, vurderer, at der kan være tale om folkedrab og kalder på omgående standsning af drabene på palæstinensere i Gaza.
Hundredvis af mennesker er dagligt blevet dræbt af israelske bomber; “krigszonen” er blevet udvidet yderligere af Israel mod syd ved grænsen til Egypten, og ingen steder er sikre længere. Al mad, vand, elektricitet, brændstof og medicinske forsyninger er blokeret af Israel. 1,9 million mennesker er drevet på flugt svarende til 85% af Gazas samlede befolkning.

Antallet af dræbte og fordrevne i Gaza overgår Nakbaen (katastrofen i 1948), og det frygtes, at situationen vil ende med en total etnisk udrensning af den palæstinensiske befolkning – denne gang i Gaza. Israels premierminister Netanyahu har erklæret, at Gaza vil blive forvandlet til en “affolket ø”. Israelske parlamentsmedlemmer opfordrer åbent til en ny Nakba, og Israels forsvarsminister har stemplet palæstinensere som “dyr”.

Alt imens Gaza bombes, angriber og skyder israelske soldater og bosættere på Vestbredden palæstinensere uden konsekvenser.

Det har aldrig været vigtigere at stå sammen og sige magthaverne imod. Vores regering er medskyldige i et folkedrab, så længe de ikke gør alt hvad de kan for at stoppe det.

Støt den palæstinensiske kamp mod kolonisering, militær besættelse, massakre og racistisk apartheidpolitik – støt den palæstinensiske kamp for frihed, retfærdighed og selvbestemmelse!

Kampen for et frit Palæstina er en kamp mod alle former for undertrykkelse. Vi fordømmer og modsætter os alle former for racisme og diskrimination, inklusiv antisemitisme, islamofobi og homofobi.
Retningslinjer:
– Ingen andre flag end det palæstinensiske flag
– Ingen bannere, symboler, flag, flyers, osv. fra politiske partier eller religiøse organisationer
– Ingen racisme, islamofobi, antisemitisme zionisme, homofobi eller anden diskriminerende adfærd og råb

____
Organisatører:
Alle På Gaden For Et Frit Palæstina-initiativet
Besøg vores hjemmeside: allepaagaden.dk og følg med på sociale medier på stopannekteringen

————————————————————–
Engelsk:

On March 2nd we take to the streets in Copenhagen as part of the nationwide manifestation and the global protest day in solidarity with Palestine!

On this day, Danes around the country will organize demonstrations and actions.
In Copenhagen, we mobilize in a big demonstration and speak out against Israel’s brutal genocide and ethnic cleansing of the Palestinian people.

We will march from The Red Square to Palestine Square (“Israel’s Square”) and show the politicians that ALL of Denmark is speaking out and demanding action!

On this day, we unite across the country under the hashtag #allepaagaden.
So remember to take pictures from the demonstration and share them on social media.

Israel is continuing to murder civilian Palestinians in Gaza. This despite the ICJ ruling, which has found that there is a plausible risk that Israel is committing a genocide in Gaza and which therefore urges Israel to stop its killings immediately.

Hundreds of people have been killed daily by Israeli bombs; the “war zone” has been further extended by Israel towards the south at the border with Egypt and nowhere is safe anymore. All food, water, electricity, fuel and medical supplies are blocked by Israel. 1.9 million people have been displaced, equivalent to 85% of Gaza’s total population.

The number of people killed and displaced in Gaza exceeds the Nakba (the catastrophic displacement and massacre of the Palestinians in 1948), and it is feared that the situation will end with another large-scale ethnic cleansing of the Palestinian population – this time in Gaza. Israeli Prime Minister Netanyahu has declared that Gaza will be turned into a “depopulated island”. Israeli MPs are openly calling for a new Nakba, and Israel’s defense minister has branded Palestinians “animals”.
All while Gaza is being bombed, Israeli soldiers and settlers in the West Bank are attacking and shooting Palestinians without consequence.
It has never been more important to stand together and speak out against those in power. The Danish government continues to be complicit in genocide so long as they do not actively seek to stop it with all means possible.

Support the Palestinian struggle against colonization, military occupation, massacres and racist apartheid policies – support the Palestinian struggle for freedom, justice and self-determination!

The struggle for a free Palestine is a fight against all forms of oppression. We condemn and oppose all forms of racism and discrimination, including antisemitism, Islamophobia, and homophobia.

Guidelines:
No other flags than the Palestinian flag
No banners, symbols, flags, flyers, etc., from political parties or religious organizations
No racism, Islamophobia, antisemitism, Zionism, homophobia, or other discriminatory behavior and chants

Organizers:
Alle På Gaden For Et Frit Palæstina-initiativet
Visit our website: allepaagaden.dk and keep yourself updated on social media via stopannekteringen